prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski


 

       Przemysław Borkowski urodził się 10 listopada 1969r we Wrocławiu. W roku 1975 wraz z całą rodziną przeprowadził się do Koszalina, gdzie w latach 1976-1984 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 11, a następnie w okresie 1984-1988 do II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego. W roku 1988 po zdaniu egzaminów wstępnych został przyjęty na studia na Wydziale Mechanicznym ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Studia te ukończył 1993 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika o specjalności technologia maszyn na podstawie pracy dyplomowej pt.: Opracowanie hydrodynamicznego sposobu czyszczenia rurociągów metodą wysokociśnieniowej strugi wodnej, obronionej z wynikiem bardzo dobrym.

 

       Po ukończeniu studiów został zatrudniony od 1 września 1993r jako asystent w ówczesnej Katedrze Podstaw Budowy Maszyn Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, która przeorganizowała się w roku 1997 w Katedrę Inżynierii Mechanicznej Politechniki Koszalińskiej. W ramach tej pracy oprócz realizacji procesu dydaktycznego, w zakresie podstaw budowy maszyn, bardzo intensywnie pogłębiał specjalizację naukową w zakresie wysokociśnieniowej strugi wodnej. Początkowo były to badania nad przydatnością zjawiska kawitacji w intensyfikowaniu erozyjności wysokociśnieniowego strumienia wodnego oraz hydrostrumieniowym usuwaniem zanieczyszczeń i osadów, a także z zakresu zastosowania strugi kriogenicznej do czyszczenia urządzeń elektronicznych podczas ich pracy. Ostatecznie jednak skoncentrował się na technice wysokociśnieniowego czyszczenia hydrościernego, z którego to zakresu w 1997 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną: Optymalizacja konstrukcji koncentrycznej dyszy wielootworowej z uwagi na użytkowe właściwości wysokociśnieniowego strumienia hydrościernego, awansując z dniem 1.10.1997 roku na stanowisko adiunkta. W dniu 7.12.2004 roku Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej: Teoretyczne i doświadczalne podstawy hydrostrumieniowej obróbki powierzchni i kolokwium habilitacyjnego, które obronił z wyróżnieniem. Z dniem 1.05.2005 roku został mianowany w Politechnice Koszalińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Współdziałał w utworzeniu wyodrębnionego, pozawydziałowego Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych, którego program działania został jednomyślnie zaakceptowany przez Senat Politechniki i od 01.06.2005 został dyrektorem tego Centrum. W uznaniu dokonań naukowo-badawczych prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław Borkowski został wybrany na członka Senatu w kadencji 2005-2008.

 

       Pracę zawodową rozpoczął jeszcze podczas studiów w placówce naukowo-badawczej "Bortex" ukierunkowując się na zastosowania wysokociśnieniowej strugi wodnej do aktywnego czyszczenia czynnej powierzchni ściernicy podczas szlifowania materiałów ciągliwych a także dezintegracji minerałów i materiałów skalnych. Od 1993 r. współtworzył jako współwłaściciel Centrum Technik Proekologicznych, w którym pracował jako specjalista ds. naukowo-technicznych wdrażając własne proinnowacyjne rozwiązania techniczne w zastosowaniach przemysłowych. Dzięki temu m.in. uzyskał uprawnienia z zakresu:

 

 • termicznej utylizacji odpadów oraz stacji unieszkodliwiania odpadów (279-624/94),
 • współczesnych materiałów i technologii w sieciach i instalacjach (1823/96).

 

       Wyróżniająca się aktywność naukowo-techniczna przejawia się w dorobku naukowym wyrażającym się autorstwem lub współautorstwem ponad 80 krajowych i zagranicznych publikacji (w przeważającej części anglojęzycznych), ponad 40 innowacyjnych opracowań wdrożonych w krajowych podmiotach gospodarczych, ponad 30 ekspertyz i sprawozdań z 2 wieloletnich grantów KBN i 2 patentów. Jest autorem dwóch obszernych monografii książkowych: Obróbka powierzchni wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną i Teoretyczne i doświadczalne podstawy hydrostrumieniowej obróbki powierzchni. Czynnie uczestniczył w 11 międzynarodowych konferencjach (m. in. wielokrotnie w USA, Korei, Grecji, Japonii, Brazylii, Chinach i Niemczech) wygłaszając referaty naukowe, natomiast najważniejszą z nich: 18th International Conference on Water Jetting zorganizował w 2006 r. po raz pierwszy w Polsce, w Gdańsku. Ponadto wygłosił wykłady seminaryjne w trzech uniwersytetach amerykańskich (University of Missouri-Rolla, High Pressure Waterjet Laboratory; Minnesota State University. Department of Automotive & Manufacturing Engineering Technology; Gannon University, Mechanical Engineering Department, Erie) oraz w Korea Institute of Surface Engineering, Changwon.

 

       W uznaniu osiągnięć naukowych, głównie z zakresu wysokociśnieniowej strugi wodnej, uzyskał członkostwo w następujących organizacjach naukowych:

 

 • WaterJet Technology Association, USA,
 • The Water Jet Technology Society of Japan, Japonia,
 • Arbeitskreis Wasserstrahltechnologie, Niemcy,
 • International Society of Water Jet Technology,
 • Polish Water Jet Group,
 • Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES-ISES, IPPT PAN.

 

       W ramach działalności dydaktycznej realizuje zajęcia z przedmiotów: Geometria wykreślna, Rysunek techniczny, Podstawy konstrukcji maszyn, Obróbka ścierna i erozyjna, Niekonwencjonalne technologie, Techniki hydrostrumieniowe, Podstawy EkoTechniki, Budowa i eksploatacja rurociągów, Techniki regeneracji rurociągów, Wybrane zastosowania sieci Internet. W ramach europejskich programów edukacyjnych: European Graduate Studies Group "EUROGRAD" (Konsorcjum Edukacyjne Uczelni Europejskich) opracował anglojęzyczne wykłady i ćwiczenia z cyklu: Technologies of Surface Treatment with High-Pressure Water Jet oraz zbliżone zajęcia dla Europejskiego Grantu Studiów Doktoranckich - Structuring the European PhD Research on Surface Processing (STRUCTSURF) Cours 5: Water Jet Treatment and Finishing. Ponadto jest promotorem około 60 prac dyplomowych.

 

Nagrody:

 

 • Indywidualna nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za prace z obróbki powierzchni wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, Prezydium PAN, Warszawa, 2006.
 • Zespołowa nagroda I-go stopnia Naczelnej Organizacji Technicznej "Za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Techniki", Koszalin, 1995.
 • Nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Koszalin, 1995.
 • Indywidualna nagroda II-go stopnia Rektora Politechniki Koszalińskiej za osiągnięcia naukowe w roku 1997, Politechnika Koszalińska, 1998.
 • Zespołowa nagroda II-go stopnia Rektora Politechniki Koszalińskiej za osiągnięcia dydaktyczne w okresie 1996 - 2000, Politechnika Koszalińska, 2001.
 • Indywidualna nagroda I-go stopnia Rektora Politechniki Koszalińskiej za osiągnięcia naukowe w okresie 1999 - 2001, Politechnika Koszalińska, 2002.
 • Indywidualna nagroda II-go stopnia Rektora Politechniki Koszalińskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2002, Politechnika Koszalińska, 2003.
 • Indywidualna nagroda II-go stopnia Rektora Politechniki Koszalińskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2003, Politechnika Koszalińska, 2004.
 • Indywidualna nagroda II-go stopnia Rektora Politechniki Koszalińskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2004, Politechnika Koszalińska, 2005.
 • Indywidualna nagroda I-go stopnia Rektora Politechniki Koszalińskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2005, Politechnika Koszalińska, 2006.
 • Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (2005).
 • Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina (2005).
 • Nagroda Prezydenta Miasta Koszalina (2005).
 • Nagroda Prezydenta Euroregionu "Pomerania" (2005).

 

Wyróżnienia i tytuły:

 

 • Wyróżnienie i tytuł honorowy: Wojewódzki Mistrz Techniki za opracowanie systemu hydrodynamicznego i hydrościernego cięcia i czyszczenia strugą wody, Koszalin, 1995.
 • Wyróżnienie i tytuł honorowy: Zachodniopomorski Nobel za opracowanie nowej metody obróbki trudodostępnych powierzchhni wysokociśnieniową strugą hybrydową wodno-ścierno-lodową (CO2) przyznany przez Kapitułę Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki, Szczecin, 2005.

 

Odznaczenia:

 

 • Srebrny medal Województwo Zachodniopomorskie (2005).
 • Amerykański medal Man of the Year nadany przez ABI za wyniki prac nad strugą hybrydową (2005).

 

 

Hobby: kolarstwo górskie, fotografia, komputery.

 

e-mail: przemyslaw.borkowski@tu.koszalin.pl