mgr inż. Ryszard Sobczak


 

       Urodził się 1-szego kwietnia 1973 roku w Darłowie. W roku 1994 ukończył Technikum Samochodowe w Chodzieży otrzymując świadectwo dojrzałości oraz tytuł technika mechanika w zakresie naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku na stanowisku mechanika w Zakładzie Naprawy Samochodów Ciężarowych, jednocześnie rozpoczął studia w systemie zaocznym na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalińskiej. W 1996 roku został zatrudniony w Katedrze Podstaw Budowy Maszyn na stanowisku technika w Laboratorium Wysokociśnieniowej Strugi Wody. Studia ukończył w 1999 roku broniąc pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Józefa Borkowskiego. Po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera mechanika o specjalności Inżynierskie Zastosowania Komputerów, kontynuując pracę w Laboratorium Wysokociśnieniowej Strugi Wody, awansuje na stanowisko specjalisty inżynieryjno - technicznego.

Do jego zakresu obowiązków należy między innymi:

  • projektowanie oprzyrządowania i urządzeń technologicznych w liniach hydrostrumieniowych,
  • obsługa i eksploatacja złożonych urządzeń i linii technologicznych hydrostrumieniowych,
  • konstrukcja, nadzór i współudział w budowie i montażu stanowisk i aparatury badawczej,
  • współudział w pracach badawczych,
  • nadzór nad technicznym zabezpieczeniem bazy procesu dydaktyczno - badawczego.

 

Hobby: polska muzyka rockowa, kolarstwo szosowe i przełajowe, żeglarstwo.

 

e-mail: