Tematy aktualnie prowadzonych prac badawczych


 • Teoria wysokoenergetycznej strugi cieczy jako narzędzia erozyjnego.
 • Komputerowe modelowanie i symulacja efektów powierzchniowej obróbki różnymi sposobami wysokociśnieniowej techniki hydrostrumieniowej.
 • Obróbka materiałów konstrukcyjnych wysokociśnieniową (rzędu 300 - 400 MPa) strugą cieczy.
 • Badania przecinania materiałów konstrukcyjnych wysokoprędkościową strugą wodno-ścierną o obniżonym ciśnieniu.
 • Obróbka i kształtowanie powierzchni technicznych wysokociśnieniową strugą cieczy, strugą wodno-ścierną i strugą elektro-aerozolową.
 • Wytwarzanie i badania wysokociśnieniowej strugi wodno-lodowej, hybrydowej i kriogenicznej.
 • Badania przydatności wysokoprędkościowego strumienia kawitacyjnego oraz strugi o przepływie pulsacyjnym.
 • Rozwój technologii wysokowydajnego usuwania korozji z powierzchni burt statków przy użyciu wysokociśnieniowej techniki hydrostrumieniowej z ograniczeniem występowania aerozoli.
 • Badania nad właściwym rozdrabnianiem i utylizacją odpadów stałych za pomocą wysokociśnieniowej strugi wody.
 • Badania nad skutecznością oddziaływania wysokoenergetycznej strugi wody w procesie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
 • Inicjowanie i badania uderzeń hydraulicznych oraz ich propagacji w przewodach transportujących ciecz.
 • Hydrostrumieniowa obróbka i kształtowanie przestrzenne materiałów skalnych.
 • Zastosowanie wysokociśnieniowych technik hydrostrumieniowych do wspomagania bezwykopowych technologii renowacji rurociągów i urządzeń hydrotechnicznych.
 • Odspajanie i usuwanie materiałów wybuchowych z amunicji wielkokalibrowej metodą wysokociśnieniowej techniki hydrostrumieniowej.
 • Badania fizykalnych podstaw zużycia i trwałości ziaren i narzędzi ściernych w różnych warunkach obróbkowych.
 • Projektowanie i badania procesów obróbki specjalnymi narzędziami ściernymi.
 • Zastosowanie twardych warstw w narzędziach do obróbki plastycznej metali.
 • Automatyzacja montażu.

Wieloletnie tematy badawcze w kontynuacji


 • Temat nr 505.02.25.: Teoretyczne i doświadczalne podstawy intensyfikacji obróbki wysokoenergetyczną hybrydową strugą hydrościerną - grant KBN.
 • Temat nr 504.02.09.: Wykorzystanie wysokociśnieniowej strugi cieczy, automatyzacja montażu i komputerowe wspomaganie projektowania - badania statutowe.
 • Temat nr 503.02.09.: Badania wysokociśnieniowej strugi cieczy, obróbka specjalnymi narzędziami ściernymi - badania własne.

Zrealizowane tematy badawcze


 • Teoretyczne i doświadczalne podstawy wysokoenergetycznej strugi cieczy wielofazowej jako elastycznego narzędzia erozyjnego.
 • Podstawy teoretyczne wysokociśnieniowej obróbki hydrościernej.
 • Podstawy doświadczalne obróbki wysokociśnieniową strugą hydrościerną.
 • Podstawy przecinania materiałów skalnych za pomocą wysokociśnieniowej (rzędu 400 MPa) strugi hydrościernej oraz strugi kreowanej z zawiesiny wodno-ściernej o ciśnieniu obniżonym do racjonalnego poziomu 20 - 30 MPa.
 • Podstawy technologii czyszczenia rurociągów i powierzchni trudnodostępnych instalacji przemysłowych.
 • Podstawy technologii obróbki powierzchniowej kadłubów remontowanych jednostek pływających.
 • Podstawy technologii utylizacji odpadów komunalnych przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wody.
 • Badania mechanizmów rozbijania i rozpuszczania osadów stałych i mazistych przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wody.
 • Fizykalne podstawy obróbki specjalnymi narzędziami ściernymi i zagadnienia ich trwałości.
 • Oddziaływanie warunków kreacji wysokociśnieniowej strugi hydrościernej na parametry przecinania materiałów w aspekcie obniżenia ciśnienia roboczego.
 • Optymalizacja konstrukcji koncentrycznej dyszy wielootworowej z uwagi na użytkowe właściwości wysokociśnieniowego strumienia hydrościernego.
 • Próba wielokryterialnej optymalizacji obróbki na przykładzie wysokociśnieniowego przecinania hydrościernego wybranych materiałów skalnych.
 • Badania erozyjnej skuteczności wysokoprędkościowego strumienia wody intensyfikowanego kawitacją.
 • Teoretyczne i doświadczalne podstawy intensyfikacji obróbki wysokoenergetyczną hybrydową strugą hydrościerną.
 • Obróbka powierzchni wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną.
 • Teoretyczne i doświadczalne podstawy hydrostrumieniowej obróbki powierzchni.

 

 

 

Główna | Badania | Osiągnięcia | Kadra | Laboratoria | Inżynieria i Zarządzanie | Inżynieria Proekologiczna | Podstawy Konstrukcji Maszyn

Materiały pomocnicze | Tematy prac dyplomowych