TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - MAGISTERSKICH
Specjalność: Inżynieria i Zarządzanie

 

PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Józef Borkowski

 

 1. Opracowanie usprawnień logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie nowoczesnej firmy z branży cukierniczej.

 

PROMOTOR: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław Borkowski

 

 1. Zastosowanie bezciśnieniowego krakingu katalicznego do likwidacji  odpadowych tworzyw sztucznych na przykładzie przedsiębiorstwa NORD RECYKLING
 2. Analiza aspektów technologicznych utylizacji wyeksploatowanych akumulatorów.
 3. Zaprojektowanie oryginalnej domowej instalacji grzewczej zasilanej energią odnawialną.
 4. Analiza sposobu wykorzystania zasobów energii geotermalnej na przykładzie …
 5. Analiza potrzeb i marketingowe studium zastosowań telewizyjnej inspekcji w  rurociągach i instalacjach hydrotechnicznych.
 6. Studium projektowe modernizacji i rozbudowa  małej hydroenergetyki na przykładzie...
 7. Analiza wymagań technologicznych renowacji  sieci wodociągowej na przykładzie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w miejscowości …
 8. Studium marketingowe i projekt modernizacji zakładu wodociągów i kanalizacji na przykładzie miasta/gminy …
 9. Analiza potrzeb i technicznych możliwości utylizacji odpadów technikami hydrostrumieniowymi.
 10. Analiza uwarunkowań i technicznych możliwości realizacji dla wybranego obiektu.
 11. Analiza technicznych możliwości i potrzeb tworzenia sieci elektrowni wiatrowych dla lokalizacji.
 12. Studium projektowe nowoczesnego wysypiska odpadów stałych.
 13. Analiza technicznych aspektów i uwarunkowań stosowania odnawialnych źródeł energii.
 14. Techniczno-ekonomiczne studium wybranej spalarni odpadów.
 15. Badania możliwości stosowania nowych technik utylizacji odpadów komunalnych/niebezpiecznych (komunalne, poszpitalne)
 16. Analiza procesu technologicznego i wyposażenia technicznego nowoczesnej oczyszczalni ścieków na przykładzie (Jamno, Tychowo)
 17. Projekt hybrydowego kolektora energetycznego: turbina wiatrowa – kolektor słoneczny do zasilania gospodarstwa agroturystycznego.
 18. Analiza zapotrzebowania na regenerację istniejących lub na budowę nowych ujęć wody w regionie.
 19. Techniczne aspekty utylizacji odpadów niebezpiecznych w postaci: akumulatorów i baterii
 20. Techniczne aspekty energetyki wodnej w Polsce na przykładzie stopnia wodnego w Dębem.
 21. Techniczne aspekty projektowania i lokalizacji elektrowni wiatrowych na przykładzie  ..
 22. Analiza technicznego wyposażenia oczyszczalni ścieków w miejscowościach …
 23. Techniczno-marketingowe studium funkcjonowania kompostowni w Kołobrzegu.
 24. Zaprojektowanie i oprogramowanie urządzenia do cyfrowego zbierania pomiarów potencjału energii słonecznej lub wiatrowej.
 25. Wpływ wyposażenia technicznego na efektywność oczyszczalni ścieków typu … w miejscowości …
 26. Studium marketingowe i projekt organizacyjny zakładu wodociągów i kanalizacji na przykładzie miasta/gminy …
 27. Analiza zagadnienia stosowania wysokociśnieniowej strugi płynu fizjologicznego w  chirurgii medycznej.
 28. Utworzenie bazy danych zawierających właściwości fizyczne i technologiczne wybranych materiałów.
 29. Założenia techniczno-ekonomiczne procesu obróbki przedmiotów typu …
 30. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania właściwości i jakości powierzchni w zależności od parametrów wysokociśnieniowej obróbki hydrostrumieniowej.
 31. Badania mechanizmu dezintegracji odpadów stałych typu: papier, drewno, tkaniny wysokociśnieniową strugą wodną.
 32. Badania oddziaływania wysokociśnieniowej strugi wodnej ze specyficznymi domieszkami stałymi na tkankę żywą.
 33. Wykorzystanie komercyjnego pakietu MES do symulacji zagadnień fizycznych, w szczególności występujących w technice hydrostrumieniowej.
 34. Wykorzystanie komercyjnego pakietu MES do symulacji zagadnień technicznych występujących w konstrukcji maszyn.
 35. Opracowanie i napisanie programu do symulacji wybranych zjawisk fizycznych wspomagających proces konstrukcji maszyn.
 36. Wpływ warunków oddziaływania wysokociśnieniowej strugi wodnej na rozdrabnianie i zagęszczanie stałych odpadów komunalnych.
 37. Wpływ parametrów wysokociśnieniowej strugi wodnej na intensywność dezintegracji wybranych składników stałych odpadów komunalnych.
 38. Projektowanie i optymalizacja kształtu dyszy wysokociśnieniowej z wykorzystaniem pakietów oprogramowania komputerowego.
 39. Badanie mechanizmu łączenia tkanin oddziaływaniem wysokociśnieniowej strugi wodnej.
 40. Badanie i analiza hydrostrumieniowego procesu erodowania skorodowanych betonowych materiałów konstrukcyjnych.
 41. Analiza wydajności absorberów płaskich kolektorów cieczowych w module Flo Works
 42. Analiza wydajności nowych konstrukcji wymienników ciepła zbiorników akumulacyjnych w module Flo Works
 43. Nowe rozwiązania konstrukcyjne płaskich kolektorów cieczowych.
 44. Projekt instalacji do odprowadzania i recyklingu ścierniwa użytego w procesie przecinania wodno-ściernego.
 45. Analiza techniczna możliwości czyszczenia i cięcia blach w przemyśle stoczniowym
 46. Projekt organizacji procesów wytwarzania wyrobów na przykładzie firmy …
 47. Techniczne aspekty i możliwości utylizacji odpadow niebezpiecznych.
 48. Budowa i zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w nowoczesnych systemach zarządzania.
 49. Techniczne aspekty utylizacji wyeksploatowanych akumulatorów.
 50. Zastosowanie bezciśnieniowego krakingu katalitycznego do likwidacji odpadowych tworzyw sztucznych na przykładzie przedsiębiorstwa „NORD RECYKLING”.
 51. Badania potrzeb i możliwości stosowania nowych technik regeneracji rurociągów.
 52. Badania możliwości renowacji sieci wodociągowej/kanalizacyjnej na przykładzie miasta…
 53. Wybrane problemy przecinania materiałów wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną.
 54. Wpływ głównych parametrów obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na ukształtowanie powierzchni przecięcia.
 55. Analiza i porównanie możliwości obróbkowych skoncentrowanych strumieni energii (laser, wysokociśnieniowa struga wodna).
 56. Badania potrzeb i możliwości stosowania wibropneumatycznego penetratora gruntu („kreta”) do bewykopowego drążenia tuneli oraz renowacji przepustów i rurociągów.
 57. Badania możliwości stosowania niekonwencjonalnych technologii renowacji i modernizacji studni głębinowych.
 58. Badania możliwości stosowania nowych technik czyszczenia powierzchni technicznych.
 59. Analiza potrzeb i możliwości oraz dobór urządzeń technologicznych i warunków hydrostrumieniowego czyszczenia rurociągów i instalacji petrochemicznych.
 60. Modelowanie struktury geometrycznej powierzchni kształtowanej wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną przy użyciu algorytmu genetycznego.
 61. Studium możliwości renowacji rurociągow i przewodów kanalizacyjnych nowymi technikami.
 62. Analiza możliwości technicznych odtwarzania obiektów małej hydroenergetyki na przykładzie …
 63. Techniczne aspekty modernizacji zakładu odpadow pod kątem wprowadzania wysokociśnieniowej techniki hydrostrumieniowej.
 64. Techniczne aspekty stosowania wysokociśnieniowej techniki hydrostrumieniowej w przemyśle spożywczym.
 65. Komputerowa symulacja separacji powietrznej wybranych materiałów znajdujących się w stałych odpadach komunalnych.
 66. Badania nad hydrostrumieniową metodą segregacji stałych odpadów komunalnych.
 67. Budowa stanowiska i badania hydrostrumieniowego usuwania rybich łusek.
 68. Projekt oprzyrządowania do hydrostrumieniowego patroszenia i przetwórstwa ryb.
 69. Badania mechanizmu dezintegracji zastępczych materiałów wybuchowych wysokociśnieniową strugą wodną.

 

PROMOTOR: dr inż. Marian Oleśkiewicz

 

 1. Stanowisko do badania charakterystyki sprężyn ściskanych wraz z projektem ofertowym.
 2. Stanowisko do badania charakterystyki sprężyn rozciąganych wraz z projektem ofertowym.
 3. Badanie teoretyczno-obliczeniowe połączenia sworzniowego przy sworzniu zginanym i ścinanym.
 4. Analiza porównawcza wytrzymałości złącza ruchowego i spoczynkowego: wpustowego, wielowpustowego oraz wielokarbowego.
 5. Porównania obwiedniowych metod (Fellows i Maaga) obróbki koła zębatego z punktu widzenia podcięcia zęba u podstawy.
 6. Analiza pracy i projekt przekładni zmieniającej ruch obrotowy na posuwisto-zwrotny i śrubowy.
 7. Analiza doboru i współzależności chropowatości współpracujących powierzchni oraz ich klas dokładności wraz z przykładami praktycznymi.

 

PROMOTOR: dr inż. Jerzy Chudy

 

 1. Rozwiązania i konstrukcje urządzeń infrastruktury transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie... projekty racjonalizacji.
 2. Analiza procesu obliczeniowego sprzęgieł sztywnych, prostych. Projekt programu.
 3. Projektowania rozłącznych sprzęgieł ciernych, wykorzystanie programów CAD.
 4. Obliczenia i dobór łożysk tocznych, aplikacja w programie VB.
 5. Obliczenia i dobór parametrów łożysk ślizgowych, aplikacja komputerowa.

 

PROMOTOR: dr inż. Sławomir Nagnajewicz

 

 1. Techniczne aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie branży mechanicznej.
 2. Techniczne aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie o profilu produkcyjnym.
 3. Opracowanie komputerowej bazy danych odchyłek i tolerancji wymiarów długościowych w budowie maszyn.
 4. Projekt prasy dwukolumnowej z wykorzystaniem aplikacji SolidWorks.
 5. Projekt podnośnika śrubowego z wykorzystaniem aplikacji SolidWorks.
 6. Projekt ściągacza dwułapowego do łożysk z wykorzystaniem aplikacji SolidWorks.

 

PROMOTOR: dr inż. Andrzej Karaczun

 

 1. Badania hałasu w hali produkcyjnej w aspekcie minimalizacji jego negatywnego oddziaływania.
 2. Badania nowoczesnych powłok dźwiękochłonnych w aspekcie obniżania poziomu natężenia hałasu w drogowego.
 3. Techniczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem usługowym przez wdrożenie normy ISO 9001/2000.
 4. Techniczne aspekty rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego poprzez wdrożenie normy 9000:2000.
 5. Badanie hałasu miejskiego. Projekt cyfrowego planu akustycznego na przykładzie miasta...
 6. Projekt przenośnika taśmowego z dozownikiem zasypującym do transportu ścinek drzewnych.

 

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - INŻYNIERSKICH
Specjalność: Inżynieria i Zarządzanie

 

PROMOTOR: prof. nadzw. dr hab. inż. Przemysław Borkowski

 

 1. Analiza techniczna aspektów eksploatacji obiektu hydroenergetycznego na przykładzie elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie.
 2. Analiza uwarunkowań i technicznych możliwości stosowania w Polsce energetyki słonecznej na przykładzie obiektu.
 3. Analiza technicznych aspektów i uwarunkowań stosowania alternatywnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy.
 4. Projekt technologii organizacji procesu produkcyjnego na przykładzie firmy branży elektronicznej.
 5. Projekt organizacji procesu produkcyjnego na przykładzie firmy branży olejarskiej.
 6. Techniczne aspekty uwarunkowań tworzenia sieci elektrowni wiatrowych w Tymieniu.
 7. Analiza technicznych możliwości pozyskiwania i wykorzystania różnych rodzajów energii odnawialnej.
 8. Analiza szans rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie…
 9. Analiza technologicznych i ekonomicznych korzyści wynikająca ze stosowania certyfikatu ISO 9002 na przygładzenie przedsiębiorstwa.
 10. Analiza potrzeb i technicznych możliwości tworzenia elektrowni wiatrowych dla lokalizacji
 11. Projekt organizacji procesów wytwarzania wyrobów na przykładzie firmy branży elektrycznej.
 12. Analiza techniczna możliwości i potrzeb tworzenia sieci elektrowni wiatrowych dla określonej lokalizacji.
 13. Analiza technicznych możliwości czyszczenia i cięcia blach w przemyśle stoczniowym.
 14. Projekt organizcji procesów wytwarzani wyrobów na przykładzie firmy...
 15. Techniczne aspekty i możliwości utylizacji odpadów niebezpiecznych.
 16. Utworzenie bazy danych zawierających właściwości fizyczne i technologiczne wybranych materiałów.
 17. Założenia techniczno-ekonomiczne procesu obróbki przedmiotów typu...

 

PROMOTOR: dr inż. Marian Oleśkiewicz

 

 1. Analiza porównwcza i badania wytrzymałości spoiny czołowej przy różnych rodzajach obciążenia.

 

 

Główna | Badania | Osiągnięcia | Kadra | Laboratoria | Inżynieria i Zarządzanie | Inżynieria Proekologiczna | Podstawy Konstrukcji Maszyn

Materiały pomocnicze | Tematy prac dyplomowych